Γραπτή ερώτηση E-000556/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Παραβιάσεις στο Αιγαίο