Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Общността, на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Япония