Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 оd 16. srpnja 2020. o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2019/1397 (Tekst značajan za EGP)