Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Text s významem pro EHP)