Kirjalik küsimus P-4063/10 Franziska Keller (Verts/ALE) komisjonile. Võltsimisvastane kaubandusleping (ACTA) ja käimasolev Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluse lahendamise menetlus