Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9426 — 3M Company/Acelity) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 424/01