Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2147 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 σχετικά με τους όρους για την είσοδο ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)