Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1583 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)