Odporúčanie Rady z  12. júla 2011 , ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2011 – 2014