Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1984 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «KZR INiG» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπουν οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου