Reuse - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

Help - Reuse

An féidir faisnéis ón suíomh gréasáin seo a athúsáid?

De réir bheartas ginearálta athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh tá cead ag saoránaigh agus ag lucht gnó doiciméid an Choimisiúin a athúsáid saor in aisce, fiú chun críocha tráchtála, agus ní gá dóibh cead a iarraidh roimh ré. Is féidir na doiciméid a atáirgeadh, a aistriú nó a chur in oiriúint de réir mar is gá.

D'fhéadfadh coinníollacha áirithe a bheith i bhfeidhm, mar sin féin, m.sh. an oibleagáid an fhoinse a admháil nó an oibleagáid gan an bhrí bhunaidh a chur as riocht, agus neamhdhliteanas an Choimisiúin Eorpaigh i leith aon impleachtaí a bheadh ag an athúsáid.

Tá roinnt eisceachtaí ón mbeartas ginearálta athúsáide ann freisin (m.sh. lógónna, bogearraí). Féach nach ag an gCoimisiún atá an cóipcheart ar na doiciméid uile atá ar fáil ar an tairseach seo. Ar an ábhar sin, tá sé tábhachtach i gcónaí an fógra cóipchirt a léamh a ghabhann le foilseacháin nó le sonraí atá sé beartaithe agat a athúsáid.

I gcás nithe áirithe, e.g. pictiúir nó ceol, is ag tríú páirtí a bhíonn an cóipcheart agus ní féidir iad a úsáid gan cead a fháil.

Glactar leis gur san fhearann poiblí atá reachtaíocht an Aontais Eorpaigh. Tá an reachtaíocht saor ó chóipcheart agus is ceadmhach í a úsáid gan srian ach an fhoinse a admháil (tá coinníollacha den chineál céanna i bhfeidhm maidir le húsáid TED (Tenders Electronic Daily). Tá cur síos déanta ar an mbeartas athúsáide i gCinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid. Is é is aidhm leis an mbeartas sin tacú le gníomhaíochtaí nua eacnamaíocha, cur leis an úsáid a bhaintear as faisnéis an Aontais agus scaipeadh na faisnéise sin a chur chun cinn, oscailteacht agus trédhearcacht na n-institiúidí Eorpacha a mhéadú agus féachaint chuige nach gcuirfear ualach riaracháin míchuí ar úsáideoirí. Cabhraíonn an beartas athúsáide le poist a chruthú agus is chun leas gheilleagar na hEorpa é i gcoitinne. Mar shampla, is féidir seirbhísí nuálacha ar líne a bhunú trí shonraí oscailte agus foilseacháin in-athúsáidte a úsáid.

Tá tuilleadh eolais faoi athúsáid dhoiciméid an Aontais Eorpaigh le fáil ar an leathanach Cóipcheart.