Fógraí dlíthiúla

Tá an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Séanadh

Tá an suíomh gréasáin seo faoi chúram Oifig na bhFoilseachán le go mbeidh rochtain níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis faoi dhlí, foilseacháin agus beartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choimeád cruinn agus cothrom le dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú.

Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht ná aon dliteanas i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo, ámh.

Maidir leis an bhfaisnéis a thugtar:

 • is de chineál ginearálta amháin í agus níl sí curtha ar fáil chun dul i gceann dálaí sonracha a bhaineann le duine nó le heintiteas ar leith;
 • ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta;
 • bíonn sí nasctha uaireanta le suíomhanna seachtracha nach dtagann faoi chúram sheirbhísí Oifig na bhFoilseachán agus nach nglacann Oifig na bhFoilseachán freagracht ar bith ina leith;
 • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá inti (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige).

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir a ráthú gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil aon doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite di, nó ón 1 Iúil 2013 an leagan leictreonach atá ar fáil ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Tá sé mar chuspóir againn an méid a chuireann earráidí teicniúla isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Tá seans ann, mar sin féin, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt de na sonraí nó den fhaisnéis ar an suíomh seo i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfeadh na fadhbanna sin isteach ar an tseirbhís nó nach n-imreodh siad tionchar uirthi. Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht i leith fadhbanna den sórt sin a tharla de thoradh an suíomh seo nó aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis a bheith á n-úsáid.

Níl sé beartaithe go gcuirfeadh an séanadh seo teorainn le dliteanas Oifig na bhFoilseachán i gcás ina sáraítear ceann ar bith de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná chun dliteanas na hOifige a eisiamh i gcás ábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 2018

 1. Is ceadmhach doiciméid dlí, riaracháin agus cásdlí, agus sonraí a fhoilsítear ar an suíomh seo, a úsáid chun críocha tráchtála agus neamhthráchtála ar choinníoll go n-admhaítear a bhfoinse. Is le Cinneadh an 12 Nollaig 2011 a chuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm.
 2. Is ceadmhach foilseacháin ghinearálta an Choimisiúin Eorpaigh a athúsáid freisin ar choinníoll go n-admhaítear a bhfoinse, i gcomhréir leis an gCinneadh thuasluaite.
 3. Maidir le foilseacháin ghinearálta institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile an Aontais, tá feidhm ag na rialacha seo a leanas:
  • is ceadmhach iad a íoslódáil agus a atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear a bhfoinse
  • aon aistriúchán a dhéantar ar fhoilseacháin go teangacha seachas na leaganacha teanga a fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo, tá siad faoi réir comhaontú ceadúnais, atá saor in aisce, a dhéanamh
  • má ndéantar ábhar as foilseacháin de chuid an Aontais a atáirgeadh i saothair atá ar díol (is cuma cén meán atá i gceist), beidh ar an duine nádúrtha nó dlítheanach atá á bhfoilsiú na ceannaitheoirí a chur ar an eolas, sula n-íoca siad aon síntiús nó táille agus gach uair dá bhfaighidh siad rochtain ar na saothair sin, go bhfuil fáil ar an ábhar sin de chuid an Aontais, i bhfoirm leictreonach agus saor in aisce, ar an suíomh gréasáin seo.

***

Is féidir go mbeidh na prionsabail ghinearálta sin faoi réir coinníollacha arna leagan síos i bhfógraí cóipchirt ar leith. Moltar don úsáideoir, dá bhrí sin, faisnéis chóipchirt gach doiciméid ar leith a léamh.

Aon ghné atá faoi réir cearta maoine intleachtúla tríú páirtí (e.g. téacs, grianghraif, pictiúir, graif), is gá cead a fháil roimh ré ó úinéir an chóipchirt sula n-úsáidtear iad. Tá feidhm aige sin maidir le grianghraif ar leith a thaispeántar in eolaire oifigiúil an Aontais Eorpaigh (EU WhoisWho).

Tá gach lógó agus trádmharc eisiata ó na ceadanna ginearálta thuasluaite.

Má bhíonn aon cheist agat i dtaobh an méid atá thuas nó aon cheist eile faoi chóipcheart a bhaineann le foilseacháin de chuid an Aontais a athúsáid, seoltar i scríbhinn í chuig:

 

Publications Office
Access to and Reuse of Public Information
OP Portal
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax (352) 2929-42672
E-mail

Ráiteas Príobháideachais ar chosaint sonraí pearsanta

Sa ráiteas príobháideachais seo tugtar eolas faoin dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint.

An oibríocht phróiseála: Clárú úsáideoirí ar shuíomh gréasáin “Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh” (Tairseach OP) lena n-áirítear EU Publications (a raibh ‘EU Bookshop’ air)

Rialaitheoir Sonraí: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP”

Tagairt taifid: DPR-EC-00449

Clár

 1. Réamhrá
 2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?
 3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?
 4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?
 5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?
 6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?
 7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?
 8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?
 9. Sonraí teagmhála
 10. Tuilleadh eolais

1. Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Anseo thíos tá an t-eolas maidir leis an oibríocht phróiseála ‘Clárú úsáideoirí’ ar “Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh” (Tairseach OP) lena n-áirítear EU Publications (a raibh ‘EU Bookshop’ air) a dhéanann Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP”.

2. An fáth a ndéanaimid sonraí pearsanta a bhailiú, a stóráil agus a phróiseáil

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP” do shonraí pearsanta ar mhaithe le clárú úsáideoirí ar an suíomh gréasáin “Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh”, ‘Tairseach OP’ feasta, agus ar mhaithe leis na seirbhísí atá nasctha le foilseacháin chlóite a ordú ar leathanach ‘EU Publications’.

Is é atá i gceist leis an oibríocht phróiseála liosta de shonraí pearsanta a choinneáil i mbunachar sonraí.

Úsáidfear na sonraí freisin ar bhealach anaithnid ar mhaithe le staidéir agus/nó chun críocha staidrimh d’fhonn an tseirbhís a fheabhsú.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

- is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;

agus

- tá cead tugtha agat i do cháil mar ábhar sonraí do shonraí pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha.

An bunús dlí atá leis an bpróiseáil: sainordú Oifig na bhFoilseachán, Cinneadh 2009/496/CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó Choiste na Réigiún an 26 Meitheamh 2009 maidir le heagrú agus le hoibriú Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP” na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

Sonraí éigeantacha do chuntas iomlán:

 • Céadainm
 • Sloinne
 • Seoladh ríomhphoist
 • Pasfhocal (criptithe)

Sonraí éigeantacha le haghaidh cuntas ‘aon logáil isteach amháin’ (sonraí a fhaightear ó sheirbhís sheachtrach ar nós Facebook, Twitter nó EU Login):

 • Aitheantas úsáideora
 • Ríomhphost (ní le haghaidh Twitter)
 • Céadainm
 • Sloinne

Sonraí roghnacha:

 • Uimhir ghutháin
 • Ábhar suime
 • Cineál úsáideora
 • Cineál seolta
 • Céadainm (féadfaidh sé a bheith difriúil leis na sonraí éigeantacha)
 • Sloinne (féadfaidh sé a bheith difriúil leis na sonraí éigeantacha)
 • Sráid agus uimhir
 • Cód poist
 • Cathair
 • Tír
 • Ríomhphost (féadfaidh sé a bheith difriúil leis an seoladh éigeantach)
 • Uimhir ghutháin a ghabhann leis an seoladh
 • Cineál duine
 • Eagraíocht
 • Roinn
 • Feidhm

Ní gá sonraí pearsanta a sholáthar leis an Tairseach OP a bhrabhsáil. Mar sin féin, is éigean sonraí pearsanta a sholáthar más mian leat leas a bhaint as seirbhísí breise a bhaineann le cuntas iomlán, seirbhísí ar nós ‘Mo Sheoltaí’, ‘Mo Liostaí’, ‘Mo Ghiuirléidí’, ‘M’Orduithe’, ‘Mo Phróifíl’, ‘M’fholáirimh’, ‘Mo Nótaí Mínithe’, ‘Mo Rátálacha’, ‘Mo Chuardaigh’ agus ‘M’fhothaí RSS’.

Chomh maith leis sin, tá sé éigeantach sonraí pearsanta a chur ar fáil má ordaíonn tú foilseachán atá le seachadadh chuig do sheoladh baile.

5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP” do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh na tréimhse is gá chun críocha bailiúcháin nó próiseála breise, is é sin chun na seirbhísí atá iarrtha a chur ar fáil. Má tá cuntas iomlán cruthaithe agat, féadfaidh tú féin do shonraí pearsanta a scriosadh más mian leat (roghnaigh ‘Scrios cuntas’).

Tar éis tréimhse trí bliana neamhghníomhaíochta, cuirfear teachtaireacht chugat. Mura bhfreagraíonn tú an teachtaireacht laistigh d'aon mhí amháin, scriosfar do chuntas go huathoibríoch.

6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe an chonraitheora ARCANIA SASU atá freagrach as orduithe fisiciúla a chomhlíonadh. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán ‘RGCS’ (AE) 2016/679).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí pearsanta a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Ní thabharfar an t-eolas a bhailímid d’aon tríú páirtí.

8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Nuair is infheidhme, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Tá toilithe agat do shonraí pearsanta a chur ar fáil d’Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP” le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas.

9. Sonraí teagmhála

- An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad C.1, “Tairseach OP”, info@publications.europa.eu.

- Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (data-protection-officer@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

- An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (dps@edps.europa.eu) (i.e. gearán a dhéanamh leis) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ga

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil leis: DPR-EC-00449