Uredba Sveta (EU) 2017/762 z dne 25. aprila 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2013 o opustitvi zahteve za vložitev vstopne in izstopne skupne deklaracije za blago Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja