Γραπτή ερώτηση P-5508/06 υποβολή: Thomas Ulmer (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Έλλειψη ασφάλειας του δικαίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)