Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2304, 12. detsember 2017, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses H5-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga Madalmaades (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8719 all) (EMPs kohaldatav tekst )$