Rún neamhreachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Samhain 2020 ar an togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))