Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD))