Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/609, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses sigade Aafrika katku patogeeni määramise testi kasutamisega, sigade lähetamisega läbi lisas loetletud piirkondade ning otsuse kohaldamisega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2739 all) (EMPs kohaldatav tekst)