2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 502/2008, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I, II ir IX priedai