Υπόθεση C-13/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Audiencia Provincial de Zaragoza (Ισπανία) στις 9 Ιανουαρίου 2019 — Ibercaja Banco, S.A. κατά TJ και UK