Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2012/285/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2012 του Συμβουλίου σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου 2020/C 241/01