Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele - Maksusoodustuste tõhusam kasutamine teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks {SEC(2006)1515}