Υπόθεση T-442/19: Προσφυγή της 1ης Ιουλίου 2019 — Carollo κατά Κοινοβουλίου