Kohtuasi C-719/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 3. septembri 2020. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – Vivendi SA versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Eelotsusetaotlus – Elektrooniline side – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 2 – Massiteabevahendite vabadus ja mitmekesisus – Asutamisvabadus – ELTL artikkel 49 – Direktiiv 2002/21/EÜ – Artiklid 15 ja 16 – Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad ühes sektoris märkimisväärse turujõuga ettevõtjal saavutada „olulist majanduslikku ulatust“ teises sektoris – Elektroonilise side sektoris ja meediasektoris teenitud tulu arvutamine – Elektroonilise side sektori määratlemine – Piirdumine eelnevalt reguleeritavate turgudega – Sidusettevõtjate tulu arvesse võtmine – Erineva tulukünnise kindlaksmääramine elektroonilise side sektoris tegutsevatele äriühingutele)