Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1307, 27. september 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/247, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2018) 6382 all) (EMPs kohaldatav tekst)