Дело T-487/08: Решение на Общия съд от 16 юни 2010 г. — Kureha/СХВП — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността KREMEZIN — По-ранна международна словна марка KRENOSIN — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Сходство на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) — Доказателство за наличието на по-ранна марка — Срокове — Правила 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009)