89/324/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1989 για την έγκριση του προγράμματος μέτρων που υπέβαλε η ιρλανδική κυβέρνηση για το 1989 σχετικά με τη χορήγηση ειδικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη των γεωργικών στατιστικών στην Ιρλανδία