Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης Ιανουαρίου 2018