Vec C-163/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland — Holandsko) — HQ, IP, zastúpený zákonným zástupcom HQ, JO/Aegean Airlines SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov — Zrušenie letu — Pomoc — Právo na náhradu nákladov na letenku leteckým dopravcom — Článok 8 ods. 2 — Balík cestovných služieb — Smernica 90/314/EHS — Konkurz cestovnej kancelárie)