Απόφαση (Διαδικασία συνεργασίας: δεύτερη ανάγνωση) σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την έγκριση οδηγίας περί της τρίτης τροποποίησης της οδηγίας 75/726/ΕΟΚ όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα