Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS, a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky [oznámené pod číslom K(2008) 7803] (Text s významom pre EHP) (2008/941/ES)