Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3283/88 του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1988 για την επικύρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1857/88 της Επιτροπής για τη θέσπιση καθεστώτος αδειών εισαγωγής που θα εφαρμόζεται στις εισαγωγές στη Γαλλία υποδημάτων καταγωγής Νότιας Κορέας και Τα¨βάν