88/139/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1987 σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου (1987—1991) που υπέβαλε η Γερμανία στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)