Beslut av förvaltningsrådet för Gemenskapens växtsortsmyndighet av den 1 april 2020 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för Växtsortsmyndighetens funktion