Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 16 юни 2012г