Komisijas ceturtā direktīva (1972. gada 5. decembris), ar ko nosaka Kopienas analīžu metodes barības oficiālajai kontrolei