TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta cuíchóirithe chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an ngréasán tras-Eorpach iompair a chur i gcrích (COM (2018) 0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138 (COD)) An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht Rapóirtéir: Dominique Riquet