Γραπτή ερώτηση E-001377/11 Nick Griffin (NI) προς την Επιτροπή. Κοινοί ενεργειακοί φόροι