2017 m. spalio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 193/2017, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2019/1356]