Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1139/90 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 1990 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων