Регламент (ЕО) № 793/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за земеделието в най-отдалечените региони на Съюза