MOLADH DON DARA LÉAMH ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunófar Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE), agus lena n-aisghairfear Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia Rapóirtéir: Nils Torvalds