Vec C-655/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. januára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov/LN (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 – Článok 9 – Pojmy „hospodárska činnosť“ a „zdaniteľná osoba“ – Transakcie, ktorých cieľom je využívanie majetku na získavanie príjmu na pokračujúcom základe – Nadobudnutie nehnuteľností, zaistených v rámci exekučného konania začatého s cieľom splatiť pôžičky zabezpečené záložnými právami, veriteľom a predaj týchto nehnuteľností – Jednoduchý výkon vlastníckeho práva vlastníkom)