Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1593 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o ďalšie vyšetrenie pozitívnych prípadov prenosných spongiformných encefalopatií pri ovciach a kozách (Text s významom pre EHP)