MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú Aeriompair idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát de pháirt amháin, agus Ceanada, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht Rapóirtéir: Francisco Assis