Υπόθεση T-738/19: Προσφυγή της 4ης Νοεμβρίου 2019 – Clouds Sky κατά EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)