92/623/ΕΚΑΧ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου, για την παράταση της διάρκειας της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των μερών στις Βρυξέλλες, στις 16 Δεκεμβρίου 1991