Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))