2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 192/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)