2006/770/EÜ: Komisjoni otsus, 9. november 2006 , millega muudetakse piiriüleses elektrikaubanduses võrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva määruse (EÜ) nr 1228/2003 lisa (EMPs kohaldatav tekst)